Wymagane dokumenty do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
  • w przypadku osoby uczącej się kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu obojga rodziców.

W toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

< Powrót