Wymagane dokumenty do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

< Powrót