Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO PRACY                                                                                   PRACOWNIK SOCJALNY

Miejsce pracy: Marciszów

  1. Wymagania niezbędne :
  2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz.2268) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  1. pedagogika,
  2. pedagogika specjalna,
  3. politologia,
  4. polityka społeczne,
  5. psychologia,
  6. socjologia,
  7. nauki o rodzinie,
  8. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
  9. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
  10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
  11. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.
  12. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
  2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
  3. Wyrozumiałość, cierpliwość.
  4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
  5. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
  6. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
  7. Bardzo dobra obsługa komputera.
  8. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
  9. Prawo jazdy kat. B.
  10. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
  1. Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc  przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
  2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
  3. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
  4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
  5. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
  6. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
  7. Współpraca z asystentem rodziny.
  8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
  9. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony.
  2. Miejsce świadczenia pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
  3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.

V. Wymagane dokumenty:

  1.  CV  z informacją o posiadanym wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej.
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w załączniku).
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
  4. Kopie świadectw pracy.
  5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny.
  6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia w załączniku).
  7.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (stanowiącą załącznik do niniejszej oferty pracy).
  1. Termin składania dokumentów: 15 lutego 2022 r.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie , ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów  lub dostarczenie  do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji.

      VII  Przewidywany termin zatrudnienia : od luty 2022 r.

      VIII Dodatkowe informacje:

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 757410652,
  2. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Marciszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.