Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 149 poz.887 z późn. zm.) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny.

Asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika Socjalnego.

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:

 • wieloproblemowych (doświadczających minimum dwu spośród wymienionych w ustawie o pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych), w których wychowują się małoletnie dzieci,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie (znajdujące się w sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej funkcjonowanie rodziny i pełnienie przez jej członków ról społecznych, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzące lub stwarzające zagrożenie dziedziczenia statusu osoby wykluczonej na następne pokolenia), w których wychowują się małoletnie dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Celem pracy asystenta rodziny jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

Zadania Asystenta Rodziny określa art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny kontaktować się z Pracownikami Socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszewie.

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
W sprawie ustalenia możliwości wspierania rodziny przez asystenta należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym wg miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Program Wspierania Rodziny Gminy Marciszów

Zostań rodziną wspierającą

Gminna OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

● prawa,

● badania,

●rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Kto może skorzystać z uprawnień:

● rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

● kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

● kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

● kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

– poronienia,

– urodzenia dziecka martwego,

– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

– urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. (wzory zaświadczeń dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszewie).

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecko, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „ Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Wystarczy, że zgłosisz się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszewie. Asystent rodziny nie tylko odpowie na twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

1. Okres około porodowy

● badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

● od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,

● poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

● koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,

● wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

● porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

● pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

● pomoc psychologiczna dla rodziców,

● rehabilitacja lecznicza,

● wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy-na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

● zakup leków poza kolejnością,

● opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

– w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,

– w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),

– w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem

– również indywidualną,

– przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowane.

● opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

● kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

● inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),

● informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

3.Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

●Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

●Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

●Jakie warunki musisz spełniać

Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o jednorazowe świadczenie można pobrać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszewie.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

● do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

– jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

– dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:

– ma skierowanie od lekarza prowadzącego,

– spełnia kryterium dochodowe,

– nie spełnia kryterium dochodowego (dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium). Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.

● na likwidację barier:

– architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.

– w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.

– technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać ,np. na zakup roweru trójkołowego.

● na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,

– sprzęt rehabilitacyjny–wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,

– przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m. in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.

● na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie, ul. Szkolna 4b, tel. 75 7410652, e-mail: gops@marciszow.pl

Pamiętaj, że możesz skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Możesz również skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, KDR. Przyznaje je Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Świadczenia pieniężne:

● zasiłek stały,

● zasiłek okresowy,

● zasiłek celowy,

● specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

● praca socjalna,

● poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,

● usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),

● specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),

● ośrodki wsparcia.

Świadczenia rodzinne:

● zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

● zasiłek pielęgnacyjny,

● świadczenie pielęgnacyjne,

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

● świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia wychowawcze.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi.

Najbliższe Instytucje oferujące pomoc:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie, ul. Szkolna 4b, tel. 75 7410652, e-mail: gops@marciszow.pl

-zasiłki, praca socjalna, usługi opiekuńcze;

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze.

 • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

-poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne i rodzinne

 • Darmowe Poradnictwo Prawne: ,

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów (link), na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda www.sc.org.pl

 • Szpitale i Przychodnie – świadczenia zdrowotne
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

-udzielanie pomocy rodzinie, w której wystąpiło zjawisko przemocy,

Podstawa prawna

● Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860)

● Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1769)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaświadczenie lekarskie

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002234/O/D20162234.pdf