Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

WYMAGANE DOKUMENTY

WNIOSKI DO POBRANIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Zasady przyznawania

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 674 zł
 • 764 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 trwającym od 1.11.2022 r. do 31.10.2023 r. prawo  do zasiłku rodzinnego będzie ustalane  na podstawie dochodów z 2021 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny do dnia rozpatrzenia sprawy.

W okresie zasiłkowym 2023/2024 trwającym od 1.11.2023 r. do 31.10.2024 r. prawo  do zasiłku rodzinnego będzie ustalane  na podstawie dochodów z 2022r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny do dnia rozpatrzenia sprawy.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,ojciec dziecka jest nieznany,
 2. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 3. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.