Wymagane dokumenty do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

< Powrót