Zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Powrót do form świadczeń