Świadczenie wychowawcze 500+ – formularze i wzory do pobrania

Świadczenie Wychowawcze 500+ – Komu przysługuje?

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka ,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń: 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca  do 31 maja danego roku, można składać od 1 lutego danego roku drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, przez portal PUE ZUS, Platformę ePUAP, a od 1 kwietnia danego roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania  i doręczania decyzji administracyjnej. Wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzymuje, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli we wniosku nie będzie podany adres poczty elektronicznej, taką informację można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, następują  w formie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

 1. Karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 1. Karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 5. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

W OKRESIE 01.06.2021 r. – 31.05.2022 r.

MIESIĄC
CZERWIEC18.06.2021
LIPIEC20.07.2021
SIERPIEŃ20.08.2021
WRZESIEŃ20.09.2021
PAŹDZIERNIK20.10.2021
LISTOPAD19.11.2021
GRUDZIEŃ20.12.2021
STYCZEŃ20.01.2022
LUTY18.02.2022
MARZEC18.03.2022
KWIECIEŃ20.04.2022
MAJ20.05.2022

Wnioski obowiązujące

Informujemy, że w dniu 17.03.2022 w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się dyżuru eksperta ZUS w siedzibie dawnego banku spółdzielczego w Marciszowie dotyczący programu Świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Niezbędne informacje dotyczące programu:

1. Wnioski klient może złożyć tylko elektronicznie przez:

o     • Platformę Usług Elektronicznych portal (PUE) ZUS

o     • portal Emp@tia – jeśli posiada PESEL

o     •  swój bank – jeśli posiada PESEL

2. Świadczenie klient otrzyma tylko na rachunek bankowy.

3. Podczas składania wniosku klient musi posiadać :

Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).

Adres mailowy.

Numer telefonu.

Adres mailowy i numer telefonuto dane, które będą potrzebne klientowi do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia/weryfikacji profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane świadczenie,

Dane identyfikacyjne dziecka/dzieci, w tym PESEL,

Dane identyfikacyjne najstarszego dziecka w rodzinie, w tym PESEL

Dane identyfikacyjne drugiego rodzica/ współmałżonka w tym PESEL,

Ważne

Podczas składania wniosku system powiadomi klienta, że do wniosku klient powinien dołączyć odpowiedni załącznik.

I Świadczenie wychowawcze 500+

przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli klient jest:

• matką albo ojcem dziecka,

• dziecko wspólnie z rodzicami mieszka oraz jest utrzymywane.

KWOTA Świadczenie wychowawczego przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,

• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice sprawują opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Nich przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.

WNIOSEK SW-R Wniosek do ZUS można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Jeśli klient złożył w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składa go ponownie w ZUS na ten okres.

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. można złożyć tylko na:

• dziecko nowo narodzone – od 1 stycznia 2022 r.,

• dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożono wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli klient złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

II Świadczenie wychowawcze 500+

przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli klient jest:

• opiekunem faktycznym dziecka,

• opiekunem prawnym dziecka,

• rodzicem zastępczym dziecka,

• osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,

• dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,

• dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

• dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

• dyrektorem domu pomocy społecznej.

KWOTA Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,

• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

WNIOSEK do ZUS można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.:

• SW-O – jeśli klient jest opiekunem faktycznym dziecka, opiekunem prawnym, sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem,

• SW-D – jeśli klient jest dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeśli wniosek był złożony w gminie o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., klient nie składa go ponownie w ZUS na ten okres.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli klient złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

I Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

przysługuje  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli klient:

• jest matką albo ojcem dziecka,

• dziecko wspólnie z rodzicami mieszka oraz jest utrzymywane

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, rodzice mogą otrzymać świadczenie po połowie. RKO można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

WNIOSEK RKO-R można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Klient może złożyć wniosek:

• od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,

• do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc. Jeśli złoży wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzyma pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

KWOTA RKO nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Klient może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości:

• 500 zł przez 24 miesiące albo

• 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz można zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

II Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli klient:

• przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

• dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane.

Klient otrzyma RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

• do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,

• do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu wnioskodawca sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie można otrzymać po połowie.

WNIOSEK RKO-O Wniosek można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca może złożyć wniosek:

• od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie,

• do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie. Jeśli klient złoży wniosek po terminie, otrzyma kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.

KWOTA RKO nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Wnioskodawca może zdecydować w jakiej wysokości chce otrzymywać świadczenie:

• 500 zł przez 24 miesiące albo

• 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz można zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia

POMOC W SPRAWIE świadczeń 500 + i RKO można otrzymać:

• specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),

• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze {pn.-pt.} w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,

• we wszystkich placówkach ZUS,

• podczas e-wizyty w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Kamiennej Górze

aleja Wojska Polskiego 14

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 646-86-38, 502008269