Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej  to:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc dla rodzin zastępczych
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki
 • świadczenia pieniężne na  pokrycie i kontynuowanie wydatków związanych z nauką języka polskiego przez uchodźców.

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł);
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł na osobę). Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 719 zł miesięcznie.
 • W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł);
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę).

W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę;
 • niepełnosprawność;
 • bezrobocie;
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy. Zasiłek celowy
 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • Specjalny zasiłek celowy
 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

ŚWIADCZENIAMI  NIEPIENIĘŻNYMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,