WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Zasiłek rodzinny
To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Zasiłek rodzinny i dodatki w 2021 r.
Zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Nowy okres będzie trwał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia mogą ubiegać się również o dodatki na przykład z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatki przewidziano również dla rodzin wielodzietnych oraz samotnych rodziców.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2021/2022

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres można złożyć:

od 1 lipca w formie elektronicznej;
od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie).

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet w 2021 r?
O wsparcie można wnioskować przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

W Y S O K O Ś Ć Z A S I Ł K U

> 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

> 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

> 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

K O M U P R Z Y S Ł U G U J E

1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,

2. opiekunowi prawnemu dziecka,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

O G R A N I C Z E N I A W I E K O W E
Zasiłek przysługuje:

> do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

> w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat – jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

> w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat – jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

K R Y T E R I U M D O C H O D O W E

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty
764 zł w przeliczeniu na osobę.

Więcej informacji na temat https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny