Informujemy, że w dniu 17.03.2022 w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się dyżuru eksperta ZUS w siedzibie dawnego banku spółdzielczego w Marciszowie dotyczący programu Świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Niezbędne informacje dotyczące programu:

1. Wnioski klient może złożyć tylko elektronicznie przez:

o     • Platformę Usług Elektronicznych portal (PUE) ZUS

o     • portal Emp@tia – jeśli posiada PESEL

o     •  swój bank – jeśli posiada PESEL

2. Świadczenie klient otrzyma tylko na rachunek bankowy.

3. Podczas składania wniosku klient musi posiadać :

Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).

Adres mailowy.

Numer telefonu.

Adres mailowy i numer telefonuto dane, które będą potrzebne klientowi do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia/weryfikacji profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane świadczenie,

Dane identyfikacyjne dziecka/dzieci, w tym PESEL,

Dane identyfikacyjne najstarszego dziecka w rodzinie, w tym PESEL

Dane identyfikacyjne drugiego rodzica/ współmałżonka w tym PESEL,

Ważne

Podczas składania wniosku system powiadomi klienta, że do wniosku klient powinien dołączyć odpowiedni załącznik.

I Świadczenie wychowawcze 500+

przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli klient jest:

• matką albo ojcem dziecka,

• dziecko wspólnie z rodzicami mieszka oraz jest utrzymywane.

KWOTA Świadczenie wychowawczego przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,

• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice sprawują opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Nich przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.

WNIOSEK SW-R Wniosek do ZUS można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Jeśli klient złożył w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składa go ponownie w ZUS na ten okres.

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. można złożyć tylko na:

• dziecko nowo narodzone – od 1 stycznia 2022 r.,

• dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożono wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli klient złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

II Świadczenie wychowawcze 500+

przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli klient jest:

• opiekunem faktycznym dziecka,

• opiekunem prawnym dziecka,

• rodzicem zastępczym dziecka,

• osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,

• dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,

• dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

• dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

• dyrektorem domu pomocy społecznej.

KWOTA Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

• gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,

• gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

WNIOSEK do ZUS można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.:

• SW-O – jeśli klient jest opiekunem faktycznym dziecka, opiekunem prawnym, sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem,

• SW-D – jeśli klient jest dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeśli wniosek był złożony w gminie o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., klient nie składa go ponownie w ZUS na ten okres.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli klient złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

I Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

przysługuje  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli klient:

• jest matką albo ojcem dziecka,

• dziecko wspólnie z rodzicami mieszka oraz jest utrzymywane

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, rodzice mogą otrzymać świadczenie po połowie. RKO można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

WNIOSEK RKO-R można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Klient może złożyć wniosek:

• od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,

• do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc. Jeśli złoży wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzyma pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

KWOTA RKO nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Klient może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości:

• 500 zł przez 24 miesiące albo

• 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz można zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

II Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli klient:

• przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

• dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane.

Klient otrzyma RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

• do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,

• do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu wnioskodawca sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie można otrzymać po połowie.

WNIOSEK RKO-O Wniosek można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca może złożyć wniosek:

• od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie,

• do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie. Jeśli klient złoży wniosek po terminie, otrzyma kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.

KWOTA RKO nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Wnioskodawca może zdecydować w jakiej wysokości chce otrzymywać świadczenie:

• 500 zł przez 24 miesiące albo

• 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz można zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia

POMOC W SPRAWIE świadczeń 500 + i RKO można otrzymać:

• specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),

• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze {pn.-pt.} w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,

• we wszystkich placówkach ZUS,

• podczas e-wizyty w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Kamiennej Górze

aleja Wojska Polskiego 14

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 646-86-38, 502008269

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *