Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO PRACY                                                                                   PRACOWNIK SOCJALNY

Miejsce pracy: Marciszów

Wymagania niezbędne :

Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz.2268) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczne,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie,
 8. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 9. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 11. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 3. Wyrozumiałość, cierpliwość.
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 5. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
 6. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 7. Bardzo dobra obsługa komputera.
 8. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc  przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
 3. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
 4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
 5. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
 6. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
 7. Współpraca z asystentem rodziny.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony.
 2. Miejsce świadczenia pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:

 1.  CV  z informacją o posiadanym wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w załączniku).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia w załączniku).
 7.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (stanowiącą załącznik do niniejszej oferty pracy).

Termin składania dokumentów: do dnia zatrudnienia na w/w stanowisko

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie , ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów  lub dostarczenie  do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji.

 Przewidywany termin zatrudnienia : po wyłonieniu oferty na w/w stanowisku

 Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 757410652,
 2. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Marciszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *