Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.
Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.
Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje :
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Prokurator
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marciszowie przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Marciszów.
GKRPA obsługuje GOPS w Marciszowie dlatego osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione ,proszone są o zgłaszanie do ośrodka pomocy społecznej.