Pomoc w formie bezpłatnych obiadów dla dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach od miesiąca września 2021r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programu może być przyznana bezpłatnie:

  •  rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2021 r. kwoty 792 zł netto,
  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Marciszowie ul. Szkolna 4b, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu – 75 7410652 wew. 53 i 54.