Przypominamy -Kto może skorzystać z pomocy w ramach PO PŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

– 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej: pod nr tel. 75 74 10 652 lub kontakt  mailowy gops@marciszow.pl