Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Marciszowie zaprasza na 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo

Porady odbędą się dnia 18.08.2021 r.  od godz.9.00 w budynku Urzędu Gminy (dawna siedziba banku spółdzielczego w Marciszowie)

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy  m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

Warto pamiętać, iż nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobligowana będzie do złożenia  pisemnego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

nr kontaktowy: GOPS w Marciszowie  75 74 10 652

Kierownik GOPS

Teresa Krajewska-Wiśniak